[1]
Karthikeyan , V. and Karuppaiya, R. 2021. Reverse Subsystems of Interval Neutrosophic Automata. Neutrosophic Sets and Systems. 46, (Nov. 2021), 268-275.