(1)
Smarandache, F. Thesis-Antithesis-Neutrothesis, and Neutrosynthesis. NSS 2015, 8, 57-58.