[1]
V. . Karthikeyan and R. . Karuppaiya, “Reverse Subsystems of Interval Neutrosophic Automata”, NSS, vol. 46, pp. 268-275, Nov. 2021.