(1)
Karthikeyan , V. .; Karuppaiya, R. . Reverse Subsystems of Interval Neutrosophic Automata. NSS 2021, 46, 268-275.